Jump to Navigation

Prijímacie skúšky 2018

V školskom roku 2018/2019 otvoríme so súhlasom zriaďovateľa 3 triedy 4-ročného štúdia a 1 triedu 8-ročného štúdia.

Kritériá prijímania na 4-ročné štúdium

Kritériá prijímania na 8-ročné štúdium

Pokyny k prijímacím skúškam

Prijímacie skúšky do 4-ročného a 8-ročného gymnázia sa uskutočnia v dvoch termínoch: 14. 5. a 17. 5. 2018. Termíny sú rovnocenné, poradie uchádzačov sa uzatvára až po druhom termíne.
Každý záujemca o štúdium (jeho zákonný zástupca) musí podať prihlášku na určenom tlačive prostredníctvom svojej ZŠ (cez výchovného poradcu alebo triedneho učiteľa) v termíne do 10. 4. 2018 na svojej základnej škole.

Ako podať prihlášku?

Prijímacia skúška bude písomná z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Uchádzačom o 4-ročné štúdium budú započítané body za prospech počas štúdia v ZŠ, výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 a umiestnenie v celoslovenských predmetových súťažiach vyhlasovaných ministerstvom školstva a na MS v individuálnych športoch. Podkladom pre zarátanie bodov je umiestnenie uvedené na prihláške alebo potvrdená kópia diplomu priložená k prihláške.

Uchádzačom o 8-ročné štúdium sa zarátavajú iba body za prijímaciu skúšku, nie je potrebné prikladať žiadne diplomy.