Jump to Navigation

Prijímacie skúšky 2017

V školskom roku 2017/2018 otvoríme so súhlasom zriaďovateľa 3 triedy 4-ročného štúdia a 1 triedu 8-ročného štúdia.

Kritériá prijímania na 4-ročné štúdium

Kritériá prijímania na 8-ročné štúdium

Prijímacie skúšky do 4-ročného a 8-ročného gymnázia sa uskutočnia v dvoch termínoch: 9. 5. a 11. 5. 2017. Termíny sú rovnocenné, poradie uchádzačov sa uzatvára až po druhom termíne.
Každý záujemca o štúdium (jeho zákonný zástupca) musí podať prihlášku na určenom tlačive prostredníctvom svojej ZŠ (cez výchovného poradcu alebo triedneho učiteľa) v termíne do 10. 4. 2017.

Prijímacia skúška bude písomná z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Uchádzačom o 4-ročné štúdium budú započítané body za prospech počas štúdia v ZŠ, výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 a umiestnenie v celoslovenských predmetových súťažiach vyhlasovaných ministerstvom školstva a na MS v individuálnych športoch. Podkladom pre zarátanie bodov je umiestnenie uvedené na prihláške alebo potvrdená kópia diplomu priložená k prihláške.

Uchádzačom o 8-ročné štúdium sa zarátavajú iba body za prijímaciu skúšku, nie je potrebné prikladať žiadne diplomy.