Jump to Navigation

Konzultačný deň

Milí rodičia,

v stredu 6.6.2018 sa uskutoční konzultačný deň od 14:00 h. do 15:30 h..

Ak plánujete zúčastniť sa konzultácií odporúčam dopredu si stretnutie dohodnúť prostredníctvom mailu.

 

 

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania

Dovoľujeme si požiadať zákonných zástupcov uchádzačov, ktorí sú rozhodnutí zapísať sa na inú školu, aby túto skutočnosť čím skôr oznámili (v záujme rodičov zatiaľ neprijatých uchádzačov) na adrese vedenie@vazka.sk.

Dôležité pokyny pre uchádzačov

Informácia k ISIC preukazom

V zozname žiakov sú uchádzači zverejnení pod kódom, ktorý ste dostali v pozvánke na prijímacie skúšky.

Odporúčame zákonným zástupcom (rodičom) žiakov, ktorí vyhoveli kritériám prijímania, no neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta (umiestnili sa súčtom počtu bodov za jednotlivé kritériá v poradí nad možný počet prijatých žiakov),

aby podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí. Odvolanie sa podáva písomne na riaditeľstvo gymnázia s číslom rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré je uvedené na pozvánke na prijímacie skúšky ako číslo listu

Predpokladáme, že viacerí žiaci sú prijatí na viac škôl, preto sa miesta v poradí budú uvoľňovať.

Organizácia vyučovania

V dňoch 21.5. a 24.5. prebieha na škole ústna časť maturitnej skúšky. V týchto dňoch budú mať žiaci iný program.

Rozvrh na 24.5.2018

Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa musia z obedov samostatne odhlásiť.

Prijímacie skúšky 2018

V školskom roku 2018/2019 otvoríme so súhlasom zriaďovateľa 3 triedy 4-ročného štúdia a 1 triedu 8-ročného štúdia.

Kritériá prijímania na 4-ročné štúdium

Kritériá prijímania na 8-ročné štúdium

Pokyny k prijímacím skúškam

Prijímacie skúšky do 4-ročného a 8-ročného gymnázia sa uskutočnia v dvoch termínoch: 14. 5. a 17. 5. 2018. Termíny sú rovnocenné, poradie uchádzačov sa uzatvára až po druhom termíne.
Každý záujemca o štúdium (jeho zákonný zástupca) musí podať prihlášku na určenom tlačive prostredníctvom svojej ZŠ (cez výchovného poradcu alebo triedneho učiteľa) v termíne do 10. 4. 2018 na svojej základnej škole.

Zelená škola - zber

Milí učitelia, rodičia, žiaci,

od pondelka 30.4. sa uskutoční na našej škole zber kartónových krabíc, starých košov a iných nádob, ktoré by mohli byť použité ako koše na separovaný odpad.

Približné rozmery krabíc sú cca 30x25x22cm, ale môžu byť aj väčšie. Nádoby môžete priniesť ráno od 7:30 a cez veľkú prestávku k bufetu, kde ich budú zbierať členovia Zelenej školy.

Tieto nádoby budú ozdobené a umiestnené do tried ako koše na triedenie papiera a plastu. 

Dúfame, že sa všetci zapojíte a pomôžete nám vylepšiť našu školu. Ďakujeme

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS